วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

การเขียนคำกล่าวในพิธีเปิด - ปิดสัมมนา

การเขียนคำกล่าวรายงาน
คำกล่าวรายงาน ฝ่ายเลขานุการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องจัดเตรียมให้เรียบร้อยและสอดคล้องกับการจัดสัมมนา เป็นพิธีการแรกของพิธีเปิดสัมมนา
สำหรับกล่าวรายงานต่อประธาน / วิทยากร
ผู้ดำเนินรายการ และผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วยคำขึ้นต้น (กล่าวถึงประธานผู้เปิดงาน วิทยากร และผู้เข้าร่วมสัมมนา)เนื้อหา /ที่มาและวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนา / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการจัดสัมมนา เรียนเชิญท่านประธานได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการสัมมนาลักษณะของคำกล่าว ประกอบด้วยคำกล่าวรายงาน การสัมมนา….เรื่อง …………………………..
เรียน ท่าน(ตำแหน่งประธาน)ท่าน (ผู้ติดตามประธาน หรือ ฯลฯ ตามตำแหน่ง….)ท่าน (วิทยากร)……… และผู้มีเกียรติ ที่เคารพทุกท่าน
ดิฉัน / กระผม (บอกชื่อ…….) ในนามของ………………………… การจัดสัมมนา…………………………….ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ……………………….. (สามารถมีหน้าย่อหน้าตามเนื้อหาที่เหมาะสม)เพื่อเป็นสิริมงคล……….. แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ดิฉัน/กระผม ขอกราบเรียนเชิญ (ยศ - ชื่อ - ตำแหน่ง ของประธาน) ได้โปรดกล่าวเปิดงานสัมมนา…………….. ในครั้งนี้ ขอกราบเรียนเชิญ ค่ะ/ครับ
คำกล่าวเปิดคำกล่าวเปิด
เป็นพิธีการที่สอดคล้องและต่อเนื่องจากการกล่าวรายงาน โดยประธานจะเป็นผู้กล่าว ฝ่ายเลขานุการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องจัดเตรียมให้เรียบร้อย และจัดส่งให้ประธานได้อ่านก่อนการกล่าวเปิด ประกอบด้วยคำขึ้นต้น (ผู้เข้าร่วมสัมมนา พูดถึงตำแหน่งโดยภาพรวม)เนื้อหา /อรัมภบทจากคำกล่าวรายงาน / จับประเด็นจากเนื้อเรื่อง สอดแทรกวิสัยทัศน์ แง่คิดแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา) สรุปปิดท้าย แสดงความยินดีต่อคณะกรรมการจัดงาน อวยพรให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดสัมมนา และกล่าวเปิดการสัมมนาลักษณะของคำกล่าว ประกอบด้วยคำกล่าวเปิด การสัมมนาเรื่อง …………………………..
ท่านผู้บริหารท่านวิทยากร…… ท่านผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน
ข้าพเจ้า (ยศ ชื่อ ตำแหน่งประธาน) ในนามของ………………………… ขอขอบคุณที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานการจัดสัมมนาในครั้งนี้ ข้าพเจ้ารู้สึกยินดี …………………………….
บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดการสัมมนาเรื่อง …………….. ขอให้การจัดสัมมนาในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ดังที่คาดหวังทุกประการ
คำกล่าวรายงานผลการสัมมนาคำกล่าวรายงานผลการสัมมนา เป็นพิธีการก่อนสุดท้ายของการจัดสัมมนาฝ่ายเลขานุการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องจัดเตรียมให้เรียบร้อย และจัดส่งให้ผู้ที่จะกล่าวรายงานต่อประธานในพิธีปิด ประกอบด้วยคำขึ้นต้น (ประธานผู้ทำหน้าที่ปิด / วิทยากร และผู้เข้าร่วมสัมมนา)เนื้อหา /อรัมภ สั้น กะทัดรัด กล่าวถึง เรื่อง / ผู้จัด / เวลา / สรุปผลการจัดบรรลุตามวัตถุประสงค์และเสร็จสิ้นอย่างไร) สรุปปิดท้าย เรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวปิดการสัมมนาลักษณะของคำกล่าว ประกอบด้วยคำกล่าวรายงานผลการจัดสัมมนาเรื่อง …………………………..
เรียน ท่าน(ตำแหน่งประธาน)ท่าน (ผู้ติดตามประธาน หรือ ฯลฯ ตามตำแหน่ง….)ท่าน (วิทยากร)……… และผู้เข้าร่วมสัมมนา
การสัมมนาเรื่อง ……………… ซึ่งจัดโดย ………………. เป็นเวลา …… วัน ขณะนี้ได้ถึงช่วงท้ายของการจัดสัมมนา แล้ว ข้าพเจ้าและคณะผู้ดำเนินการจัดสัมมนา ขอรายงานสรุปผลการจัดสัมนา ดังนี้ โดยภาพรวม วิทยากร สถานที่ อาหาร ที่พัก เอกสาร การบริการ อยู่ในเกณฑ์ดี ได้รับการเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมนา…………………….(ช่วงของการมอบของที่ระลึก ฯลฯ ………….. เรียนเชิญผู้ที่ไม่ใช่ประธานมอบ)นับได้ว่า การจัด…………………..ได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้โปรดกล่าวปิดการสัมมนาในครั้งนี้ด้วย ขอกราบเรียนเชิญ ค่ะ/ครับ
คำกล่าวปิดคำกล่าวปิด
เป็นพิธีการสุดท้ายของการจัดสัมมนา โดยประธานจะเป็นผู้กล่าวฝ่ายเลขานุการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องจัดเตรียมให้เรียบร้อย และส่งมอบให้ประธานได้อ่านก่อนการกล่าวปิด ซึ่งจะต้องเขียนให้สอดคล้องกับคำกล่าวรายงานผลการดำเนินงาน ประกอบด้วยคำขึ้นต้น (ผู้เข้าร่วมสัมมนา พูดถึงตำแหน่งโดยภาพรวม)เนื้อหา /อรัมภบทอ้างจากคำกล่าวสรุปรายงาน / ชี้ถึงความสำเร็จในการจัด การให้ความร่วมมือ และแนวทางที่ได้จากการจัดสัมมนานำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สรุปปิดท้าย เป็นการอวยพร และกล่าวปิดการสัมมนาลักษณะของคำกล่าว ประกอบด้วยคำกล่าวปิด การสัมมนาเรื่อง …………………………..
ท่านผู้ดำเนินการจัดสัมมนาท่านวิทยากร…… และผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน.
จากคำกล่าวรายงานสรุปผลฯ ……………… ทำให้ทราบว่า การจัดสัมมนาเรื่อง ………………. ได้บรรลุวัตถุประสงค้เป็น …………... ขอบคุณคณะผู้ดำเนินการฯ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นแนวทางที่จะนำไปพัฒนา…………………………………… ขออำนวยพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ไม่มีความคิดเห็น: